Od 1992 roku wspieramy europejskich przedsiębiorców

Regulamin sklepu internetowego www.eci.com.pl

§1 Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.eci.com.pl

2. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych

3. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie w Sklepie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem www.eci.com.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia

5. Produkt – towary prezentowane w Sklepie Internetowym

6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ECI.COM.PL Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę produktów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego

§2. Postanowienia ogólne

1. 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.eci.com.pl, prowadzony jest przez firmę ECI.COM.PL Sp. z o.o. Kilińskiego 2 46-200 Kluczbork NIP: 751-178-46-38 REGON: 389935232 KRS: 0000921022

3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

4. Zapisy regulaminu obejmują wszystkie stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży pomiędzy ECI.COM.PL Sp. z o.o., zwanym dalej Sprzedawcą, a podmiotem nabywającym od niej produkty, zwanym dalej Klientem realizowanych na zasadzie sprzedaży wysyłkowej (poprzez sklep internetowy).

5. Stosunki umowne w wyżej wymienionym zakresie opierają się na niniejszych warunkach, o ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi inaczej.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ECI.COM.PL Sp. z o.o. są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważność jednego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

8. Podane ceny są orientacyjne, czas wysyłki jest orientacyjny, po zakupie może ulec zmianie. W przypadku braku dostępności produktu po zakupie, pieniądze moga ulec zwrotowi. Transakcja nie jest wiążąca do momentu potwierdzenia jej realizacji przez sklep.

9. Zgodnie z Art. 71.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

10. Powyższe oferty nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacje i zdjęcia umieszczone w ofertach przekazywane są przez producentów towarów i mogą ulegać zmianom. Staramy się, aby wszystkie oferty były jak najbardziej aktualne i odpowiadały stanowi rzeczywistemu.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Europejskie Centrum Innowacyje może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ECI.COM.PL Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy

d) będzie opóźniał się w dokonywaniu płatności

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ECI.COM.PL Sp. z o.o.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Europejskiego Centrum Innowacyjnego

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4. Oferta cenowa

1. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami w złotych polskich i przedstawione są zarówno w cenie netto (bez podatku VAT) oraz w cenie brutto (zawierającej podatek VAT). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

2. Sprzedawca zastrzega możliwość waloryzacji ceny obowiązującej w momencie dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek celnych i podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Kupującemu.

3. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny w przypadku, gdy Kupujący dokonał zmian warunków zamówienia po przyjęciu zobowiązania (np. terminu dostawy, miejsca dostawy, wyposażenia, itp.).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez Kupującego, w momencie gdy, dojdzie do sytuacji:

§5. Składanie zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową sklepu www.eci.com.pl, telefonicznie pod nr tel 77 418 39 85-86 lub drogą mailową eci@eci.com.pl

2. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową sklepu możliwe jest po dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do "koszyka zamówień"), wypełnieniu formularza rejestracyjnego (rejestracja), zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

3. Zamówienie złożone w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta (w przypadku podmiotów gospodarczych również nazwę firmy oraz dane adresowe), miejsce zamieszkania, miejsce dostawy, nazwę produktu, numer produktu, ilość sztuk, cenę, formę płatności, NIP (w przypadku firm).

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6. Termin realizacji zamówienia jest określony przy opisie produktu. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia w stosunku do podanego w ofercie, Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.

8. Produkt uważa się za wydany Kupującemu w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru czytelnym podpisem oraz w przypadku kiedy Klient jest osobą prawną dodatkowo pieczątką firmową.

§6. Formy płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy Fakturę VAT lub rachunek zakupu.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- przelewem na konto bankowe sklepu po otrzymaniu faktury pro forma (przedpłata)

- za pobraniem (przy odbiorze towaru),

- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24. Płatności w tym systemie dokonywane są zgodnie z regulaminem tego systemu dostępnym na stronie http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

- gotówką w przypadku odbioru własnego, wybór tej metody jest możliwy wyłącznie w przypadku jeśli towar będzie wydawany z magazynu Sprzedawcy w Kluczborku

d) kartą kredytową lub e-przelewem - za pośrednictwem Serwisu PayU

§7. Dostawa towaru

1. Zamówione produkty dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki kupujący ma obowiązek sprawdzenia w obecności kuriera stanu ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie powiadomić sprzedawcę. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta. Niemożliwe do stwierdzenia przy odbiorze szkody powinny być zgłaszone Sprzedawcy pisemnie najpóźniej do 2 dni roboczych od dostawy towaru.
Wyładunek produktu z pojazdu oraz pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do budynku, usunięcie opakowań itp.) należą do obowiązków Klienta.

4. Odbiór towaru możliwy jest przez Kupującego lub upoważnionego na piśmie przedstawiciela Kupującego. Obowiązkiem osoby odbierającej jest czytelne podpisanie dokumentu dostawy przy odbiorze towaru. Dokumentem takim jest zamiennie: dokument dostawy WZ, protokół zdawczo-odbiorczy, specyfikacja bądź list przewozowy lub podpisany dokument zakupu. Złożony podpis powinien być opatrzony datą, pieczątką imienną oraz pieczątką firmową Kupującego. W przypadku braku pieczątki, złożony podpis w postaci imienia i nazwiska osoby odbierającej towar, musi być czytelny. Osoba wydająca towar ma prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie o okazanie dokumentu poświadczającego tożsamość w celu weryfikacji danych

5. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta produktów i dodaniu ich do Koszyka. Koszt dostawy ustalany jest w zależności od wartości zamówienia netto oraz wybranego sposobu dostawy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy dla produktów. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym Klienta.

§8. Zwrot/ wymiana towaru

1. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru. W przypadku zgody przez sprzedającego na zwrot towaru produkt musi spełniać poniższe warunki:

W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.

W przypadku rezygnacji z zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli produkt został wysłany do Kupującego to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kosztów dostawy.

2. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

3. Do zachowania terminu odstąpienia konsumenta od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. (wzór oświadczenia)

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, na zasadzie wskazanej w ust. 2, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący Konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

§9. Reklamacje wad Produktów

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.

2. SPRZEDAWCA może udzielić Klientowi pisemnej gwarancji. Jeżeli w ofercie okres gwarancyjny dla wybranych produktów nie został wydłużony przyjmuje się, że gwarancja została udzielona na okres 12 miesięcy.

Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru i objęte są nią wyłącznie wady fabryczne tkwiące w towarze sprzedanym.

Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Klient powiadomił Sprzedawcę pisemnie, w terminie udzielonej gwarancji, o ujawnieniu się wady. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się zgodnie z zapisem w dokumencie gwarancyjnym lub w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.

Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przebywania towaru w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia oddania towaru do użytku Klientowi z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Jeśli Klientowi, który nie jest Konsumentem została udzielona gwarancja na towary i usługi, wyłączona zostaje wobec niego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów i usług. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do towarów nabywanych lub zamawianych w ramach umowy leasingu lub umowy pożyczki.

4. Klient, w przypadku gdy produkt ma wadę, ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 z późn. zmianami) art. 556 – 576 Rękojmia za wady.

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (I) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (II) nie ma właściwości, o których Konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (III) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (IV) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Konsumenta towar (I) jest własnością osoby trzeciej, (II) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (III) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany towaru na nowy;

b) naprawy towaru;

c) obniżenia ceny;

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Wybór żądania zależy do Klienta, jednakże żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy nie może nastąpić, jeśli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wadę usunie lub wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez klienta, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

b) charakter wady – istotna czy nieistotna;

c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

7. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta: a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

8. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

10. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

11. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail eci@eci.com.pl

12. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta będącego Konsumentem przy reklamacji dotyczy: a) naprawy towaru, b) wymiany towaru na nowy, c) obniżenia ceny towaru, to na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

13. Koszty poniesione przez Konsumenta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.

14. Reklamowany towar należy wysłać pod adres wskazany przez sprzedawcę po zgłoszeniu reklamacji.

§12. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.

3. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia. W przypadku podmiotów gospodarczych nazwę firmy, dane adresowe, NIPu.

4. Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.